Plenary Lecturers

Takuzo Aida (RIKEN)                

Kohzo Ito (Univ. of Tokyo)

Chi Wu (Chinese Univ. of Hong Kong)        

Akira Harada (Osaka Univ.)

Kazunori Kataoka (Innovation Center of NanoMedicine)

Keynote Lecturers

Sadahito Aoshima           Matthias Ballauff              Jian Ping Gong

Cristine Papadakis           Libor Matejka                   Takashi Miyata

Yukio Nagasaki                Hiroyuki Ohno                  Bradley D. Olsen    

Takamasa Sakai               Mitsuhiro Shibayama       Richard Spontak

Bjørn Torger Stokke        Atsushi Suzuki                  Masayoshi Watanabe    

Itamar Willner                  Francoise Winnik             Ryo Yoshida    

Meifang Zhu                    Kenji Urayama                  Akira Matsumoto

Hidemitsu Furukawa       Kazuki Sada